คณะวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ โดยเปิดสอน 3 แผนกวิชา ได้แก่
1. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. แผนกวิชาช่างทำความเย็น
  เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
  2. หลักสูตรระยะสั้น มีรายวิชาดังนี้คือ
  ช่างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น (หลักสูตร 45 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมเครื่องซักผ้าไฟฟ้า (หลักสูตร 45 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างง่าย (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อนและมอเตอร์ (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
 
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างติดตั้งไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. หลักสูตรระยะสั้น มีรายวิชาดังนี้คือ
ช่างติดตั้งระบบ MATV, CATV (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นสูง (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
ช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
ช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจอสี (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
ช่างซ่อมเครื่องเล่นคอมแพ็กดิสค์ และเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
ช่างซ่อมโทรทัศน์สี (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
ช่างซ่อมเครื่องเล่นวิดีโอเทป (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
ช่างดิจิตอลเบื้องต้น (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่
 
 
  ช่างเครื่องทำความเย็น (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างเครื่องปรับอากาศ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)