วิทยาลัยฯ เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ทวิภาคี สาขาไฟฟ้ากำลัง ระยะเวลาเรียน 3 ปี โดยจะเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
2. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
1. วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
1. สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความพร้อมของผู้เรียน
2. ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ
1. เป็นความร่วมมื่อระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ
2. สถานศึกษามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องต้น สถานประกอบการดูแลรับผิดชอบในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
3. เมื่อศึกษาครบหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ และประเมินผลด้วยข้อสอบของคณะกรรมการร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
4. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถาบันคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. การเรียนด้านทฤษฎีจากวิทยาลัย และการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการจริง
2. เงินค่าเบี้ยเลี้ยง และความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากสถานประกอบการ
3. จบแล้วสามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้ดี หรือมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ
4. มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรีได้